KLIMAT & MILJÖPOLITIK


Att vi befinner oss i en klimatkris är inget som behöver debatteras. Det finns inte två likvärdiga åsikter om det här,
det finns bara en, och det råder konsensus bland klimatforskarna.

För att vi ska nå de mål som Parisavtalet anger behöver vi halvera de globala utsläppen de närmaste tio åren.

För att stoppa den globala uppvärmningen, behöver alla länder minska sina utsläpp med 6-7% varje år.

Arbetet för att motarbeta klimatkrisen måste föras både nationellt och internationellt.

På nationell nivå,

 • Vi måste, om inte EU och FN kommer överens om rimliga avgifter för utsläpp, själva sätta ett pris som motiverar till minskade utsläpp.
 • Vi måste stimulera tillverkningsindustrins omställning till grön energianvändning.
 • Vi måste straffbeskatta långväga livsmedelstransporter.
 • Vi måste lära oss att äta efter säsong.
 • Vi måste stimulera ett hållbart jordbruk.
 • Vi måste i första hand begränsa fossildriven biltrafik i de städer som har en funktionell kollektivtrafik, för att på sikt fasa ut all användning av fossila bränslen för transporter.
 • Vi måste uppgradera, och renovera befintlig järnväg, kollektivtrafik och elnät.
 • Vi måste se till att bygga en funktionell kollektivtrafik utanför de stora städerna på ett sätt som motiverar människor på landsbygden att välja bort bensin, -och dieselbilen.
 • Vi bör dubbla vårt bistånd till utvecklingsländer. Detta ökade bistånd ska oavkortat användas som ett stöd till energiomställning.

Allt som räknas upp ovan kräver politiska beslut. Det är inget vi kan lösa på individnivå. Men du har även ett personligt ansvar att minska dina utsläpp.

 • Din bilkörning bidrar till en tredjedel av koldioxidutsläppen.
 • Dina krav på att kunna köpa mat som inte växer i Sverige, eller som inte är i säsong bidrar till transportsektorns tredjedel av de totala utsläppen.
 • Dit hör också billigt importerat kött. Billigt importerat kött bidrar också till matproduktionens tredjedel av de totala utsläppen. Om du vill äta kött, så välj svenskt kött.
 • Minska din konsumtion. Din konsumtion bidrar till tillverkningsindustrins utsläpp.

På internationell nivå

 • Vi måste halvera de globala utsläppen av växthusgaser på tio år.
 • Vi måste förändra matproduktionen från ett problem till en lösning.
 • Vi måste få stopp på avskogning och förlust av biologisk mångfald.
 • Vi måste bryta trenden för all materialanvändning, från vårt linjära: exploatera och släng, till cirkulär återanvändning och slutna kretslopp.

För att nå FN:s Agenda 2030 krävs följande 6 transformationer internationellt

 • Fixa utbildning och jämställdhet
 • Hälsovård åt alla
 • Fossilfri energi åt alla
 • Hållbar matproduktion i världen
 • Moderna och hållbara städer
 • Digital teknologi för hållbar utveckling

Det är globala transformationer: stora reformer och strukturförändringar som är nödvändiga. Små, stegvisa förändringar räcker inte till.

Johan Rockström, professor och föreståndare för Potsdam institute of climate impact, och professor SRC/SU har identifierat de nödvändiga steg som måste genomföras internationellt under de kommande tio åren.

Vi ställer oss bakom samtliga åtgärder och kommer att verka för att de genomförs både på EU-nivå och nationellt

 • Sätt omedelbart stopp för alla investeringar i fossil infrastruktur
 • Dra bort alla subventioner för fossil energianvändning.
 • Inför ett pris på koldioxid för alla sektorer, på alla marknader, länder och regioner.
 • 90% av all världens utsläpp av koldioxid släpps ut helt gratis!
 • Priset måste vara minst 50 Euro per ton koldioxid, och måste tillämpas i alla sektorer; från mat, till transport, och värme – inga undantag.
 • För att lyckas, eftersom det här kommer att ske land för land, måste de länder som inför ett pris på koldioxid, samtidigt få införa import-tullar för koldioxid för att straffa all import som inte betalar sitt pris för att förstöra klimatet. På det sättet får vi snabbt ett indirekt, globalt, pris på koldioxid.
 • En ny utsläppshandel för alla sektorer, och hårda straffavgifter för medlemsländer om man missar målen.
 • Vi måste nu bevara alla återstående, naturliga eko-system; från regnskog till torvmarker.
 • Säkra kolsänkor: alltså, naturens förmåga att plocka upp kol, och säkra vattenflöden och återstående biologisk mångfald i alla naturliga eko-system.
 • Lås in den globala finanssektorn inom planetära gränser.
 • Kontrollera alla finansflöden, så att de inte bidrar till att öka klimatkrisen och underminera naturkapitalet på jorden.
  Det här gäller alla skalor; från tvingande regler för Svenska pensionsfonder, till nya regler: inga nya pengar till fossil infrastruktur internationellt.
 • Inför nya principer för ekonomisk utveckling. Vi hinner inte vänta på ett nytt system, pragmatism måste råda, och då gäller två saker:
  1 Korrigera där marknaden misslyckas, genom att straffa allt som är skadligt, genom skatt och avgifter.
  2 Regulera fram cirkulärt ekonomiskt beteende som återanvändning av plast, eller som i Sverige, att allt i din bil ska återvinnas till 95 %.
 • Alla länder måste anta en klimatlag som gör omställningen till fossilfritt om 30 år tvingande.
 • Vi måste inse att det vi gör idag, avgör framtiden för allas våra barn, och deras barn.