Kriminalpolitik


Det är billigare att förhindra brott än att straffa och låsa brottslingar som redan har begått ett brott

Vi tror att den bästa formen för att förhindra brott är preventiva åtgärder och inte reaktiva som endast handlar om att låsa in förövare
när brottet redan är begånget. Den samlade forskningen håller till övervägande del med oss i denna slutsats.

En orsak till att många ägnar sig åt brottslig aktivitet är att individer bosatta i socialt utsattheten områden löper högre risk att exponeras för kriminalitet.

 Personer vars familj har uppburit socialbidrag har en överrisk på 6.1 gånger att registreras för brott än en person vars familj aldrig uppburit socialbidrag.

Personer med endast förgymnasial utbildning har en överrisk på 5.7 ggr.

Personer med en inkomst på ett basbelopp (46.500 kr år 2019) eller under har en förhöjd risk med 5.3 ggr jämfört med en person
med en inkomst på 9 basbelopp

Män har jämfört med kvinnor en överrisk på 3.5 gånger

En invandrare har en överrisk med 2.5 ggr jämfört med en svenskfödd med två svenska föräldrar.

En person mellan 15 – 17 år har en överrisk på 2.5 ggr jämfört med en person över 41 år.

Utifrån dessa data så är det av största vikt att fånga upp de som ligger i riskgrupperna i ett så tidigt stadium som möjligt och därför vill vi se ett utökat samarbete mellan skola, socialtjänst, arbetsmarknad och polis så att endera part kan uppmärksamma de andra så att tidiga åtgärder kan sättas in.

Vi går mot ett allt mer övervakat samhället i form av kameror som skall ge trygghet men närvaron och närheten till en kamera kan aldrig hindra eller avbryta ett brott. Närvaron av polis kan. Vi vill återinföra kvarterspoliser, först och främst i det mest utsatta områdena i Sverige men i ett senare steg över hela landet. En polisiär närvaro är preventiv på flera plan då en kvarterspolis även bygger upp förtroendet mellan de boende i ett utsatt område och den lokala polisen. Vi vill även ha fler poliser i yttre tjänst då även detta fungerar preventivt. Vi vill stoppa brotten innan de begås.

.Vi behöver fler poliser till polisväsendet och då måste vi ha fler utbildningsplatser, bättre karriärmöjligheter och bättre villkor för våra statsanställda poliser.

Som ett ytterligare led i detta så vill vi se över bostadspolitiken så att vi bekämpar starkt segregerade områden av socioekonomisk karaktär eller på ren svenska se över områden där det finns en hög koncentration av lågutbildade människor med knappa inkomster där väldigt många är 1:a eller 2:a generationens  invandrare. Nyckeln till en lyckad integration ligger i att möta andra människor som inte har samma bakgrund som du eller som jag, som inte har samma utbildning som du eller som jag. Att satsa på bostadsbyggande där det finns plats för alla oavsett var du står i livet och på karriärstegen tror vi är nyckeln.

Vad gäller straffskalor så är vi beredda att se över dessa om forskning visar att längre straff är samhällsekonomiskt lönsamt. Begås grova brott i Sverige av utländska medborgare så skall de utvisas på livstid efter avtjänat straff.

Ekonomisk brottslighet är en gren som kostar samhället stora resurser i form av uteblivna skatteintäkter, långdragna och svårutredda fall där allt för få domslut leder till fällande domar. Vi vill se en översyn av lagstiftningen och även se en skärpning av straffen i for av livstids näringsförbud. Vi vill ge ekobrottsmyndigheten utökade resurser så att fler kan fällas i domstol då fusket är utbrett och risken för upptäckt är låg.