Europeiska UNionen


Human Framtid är i grunden positiva till EU.

Skall vi kunna åstadkomma reella förändringar vad gäller klimatomställning och miljöpolitik så räcker det inte med att ett land på tio miljoner invånare gör sin tillverkning koldioxidsutsläppsneutral och ställer om elproduktionen till en 100 % grön el.

Vi måste arbeta på bred front och försöka få en majoritet i EU för vår klimat- och miljöpolitik. Lyckas vi med detta är mycket vunnet för oss och kommande generationer av EU och världsmedborgare.

Vi tror på den fria rörligheten av tjänster och varor på EU:s inre marknad.

Vi vill ha så få hinder som möjligt för denna men att bolag flyttar från ett EU-land till ett annat för att arbetskraften eller skatterna är lägre där är inte ok.

Att länder tävlar om vem som kan erbjuda sämst villkor för arbetstagare för att därigenom ”bekämpa” den inhemska arbetslösheten är inget vi kommer att acceptera.

Vi kommer att verka för att stärka arbetstagares villkor och rättigheter och för att dessa skall harmoniseras över hela EU.

Om det krävs ändringar i lagstiftning för att stärka denna så ställer vi i Human Framtid oss bakom denna.

Vi tror som sagt på den fria rörligheten av tjänster och varor på EU:s inre marknad men vi vill att det bolag som bedriver verksamhet i Sverige, Spanien eller annat valfritt EU-land betalar skatt för den tjänst eller vara som produceras i det land där varan eller tjänsten produceras och vinsten uppstår.

OECD driver ett förslag där vinsten skall betalas där merparten av försäljningen sker. Detta vänder vi oss starkt emot då momsintäkterna tillfaller det land där försäljningen sker till slutkonsumenten.

Samma princip gäller även för Banker m.m. Gör en bank vinst i Sverige men förlust i Finland så beskattas vinsten i Sverige och kvittas inte mot avdrag i Finland.

Som EU-medborgare har du rätt till vård i det land du besöker. Kostnaden för denna kan skilja sig från land till land. Vi vill att samtliga EU-länder ska erbjuda samma vård och likvärdig kvalité till samma kostnad över hela EU.

Pensionsåldern skiljer sig stort inom hela EU och i Sverige och övriga Nordeuropa har vi en av de högsta. Samtidigt så är det de Nordeuropeiska länderna som är nettoinbetalare i EU medan de Syd- och Östeuropeiska länderna är bidragstagande. För oss känns detta fel. Vi kommer att verka för ett enhetligt pensionssystem över hela EU. Om det sedan baseras på år i arbete (se Danmark) eller på ålder (se Sverige) får framtiden utvisa. Oavsett vilket så går det inte att vi i norra Europa skall bekosta pensionerna i t.ex. Spanien om vi arbetar tio år längre här.

 

Likt pensionen ovan så vill vi även att resten av de sociala områdena harmoniseras över hela EU.

Detta gäller t.ex. rätt till bostad, rätt till socialbidrag, barnbidrag et cetera. Vi vill inte endast bygga ett bättre Sverige utan även ett bättre EU, ett bättre Europa och en bättre värld.

Flyktingpolitiken är en fråga som EU skall ha en gemensam syn kring. Asylrätten skall gälla.

Oavsett om EU-länderna beslutar sig för en stor eller låg invandring så skall samtliga länder följa fattade beslut och gemensamt dela på ansvaret för mottagandet och integrationen.

Vi får inte hamna i ett nytt läge likt flyktingströmmen från Syrien under 2015 där Tyskland och Sverige tog stort ansvar medan länder som Polen, Ungern och Tjeckien vägrade att ta sin del av ansvaret samtidigt som de tog emot stora bidrag från länder likt Tyskland och Sverige utan några repressalier.

Vi vill att länder som inte följer fattade beslut i första läget får indragna bidrag och om rättelse inte sker i andra läget erbjuds en hård exit från EU om inte rättelse sker omedelbart. Mänskliga rättigheter skall efterlevas och accepteras av samtliga medlemsländer.

Om EU beslutar sig för en förhållandevis stram flyktingpolitik så skall anslagen till krigsdrabbade och klimatdrabbade länder öka markant. D

essa pengar skall öronmärkas för demokratifrämjande och miljöfrämjande åtgärder samt till akut humanitär hjälp. Om bidragstagande länder utanför EU ej nyttjar pengarna till dessa specifika områden (typ utbyggnad av infrastruktur, skola, rättsväsende, sjukvård eller energiomställning så skall pengarna hållas inne tills rättelse sker.

Korruption inom och utom EU skall ständigt bekämpas.

Vi vill även se ett stopp av resursslöseriet inom EU både i form av pengar och miljö.

Det är t.ex. inte hållbart att EU-bidrag skall gå till att odla tobak som sedan eldas upp för att tobaken är otjänlig eller att vi har EU-parlamentet i Strasbourg där de flesta av Europarlamentets plenarsammanträden äger rum och att utskottssammanträden ska äga rum i Bryssel samtidigt som Europarlamentets sekretariat (de anställda) ska vara baserat i Luxemburg till en onödig kostnad ur både miljöhänsyn och rent ekonomisk. Vi kräver en ändring i EU-fördraget så att vi har ett säte och inte tre.

Vi är för ett utökat polisiärt samarbete då de kriminella ligorna inte låter sig begränsas av nationella gränser.

Vi kommer att verka för att EU skall bidra till att skapa långsiktiga avtal/överenskommelser om att bättre ta tillvara på våra gemensamma resurser som kräver stora investeringar och resurser likt brandbekämpning och annan klimatrelaterad påverkan.

Vi vill verka för ett sammankopplat järnvägsnät för höghastighetståg som tar passagerare mellan våra större europeiska städer.

Vi är för ett gemensamt EU-försvar vars främsta uppgift skall vara att bekämpa attacker på demokratin via nätet och våra sociala plattformar.