Migration


Människor kommer alltid att fly krig, förföljelse och fattigdom, oavsett hur många hinder vi försöker ställa i deras väg och hur oattraktivt vi än försöker göra det för dem att befinna sig i Sverige.

Om vi nu ska stå vid vårt ord och värna asylrätten, så är det helt andra åtgärder än de som föreslås och genomförs i dag som krävs.

Vi behöver förbereda oss för kommande flyktingströmmar genom att förbättra vårt mottagande och förmåga att hjälpa till med integration.

Integration innebär arbete för vuxna och skola för barn. Det är på arbetet och i skolan som nya svenskar får möjlighet att interagera med infödda svenskar och därigenom göra språket till sitt.
När det gäller skolan så är det viktigt att det dominerande språket i klassrummet och på skolgården är svenska.

Solidariteten i flyktingmottagandet inom EU kommer inte att förbättras. Vad som däremot kan förbättras är villkoren för de länder som tar emot asylsökande, både permanent, och i första kontakten.
Det är i första hand Spanien, Italien och Grekland som först möter flyktingarna efter deras resa över Medelhavet. Dessa länder måste få ökade resurser för mottagandet. Nya skolor, sjukhus och bostäder skulle skapa arbetstillfällen och minska trycket på existerande infrastruktur.

Med en befolkning på 500 miljoner, skulle ett mottagande av 1 miljon flyktingar om året innebära en ökning av EU:s befolkning med 0,2%.
För Sverige skulle det innebära ett mottagande av 20.000 asylsökande.

För att finansiera den initiala kostnaden för mottagandet bör bidrag till länder som inte är solidariska i mottagandet, dras in och istället omdirigeras till de länder som tar emot flyktingar.

 

  • Tillåt asylansökningar vid svenska beskickningar utomlands.
  • Beskickningar ska ha personal från Migrationsverket på plats
  • Byggandet av hyresrätter för nuvarande och framtida behov måste intensifieras
  • Permanenta uppehållstillstånd måste vara den dominerande formen av uppehållstillstånd.
  • SFI måste få ökade resurser för att kunna öka kompetens och förmåga att utbilda människor med olika utbildningsbakgrunder.
  • Komvux måste få ökade resurser till teoretiska och praktiska utbildningar.
  • Ökade resurser till Migrationsverket för att förkorta handläggningstider
  • Ökade möjligheter för anhöriginvandring.
  • Arbetskraftsinvandringen bör begränsas till bristyrken
  • Amnesti för de ensamkommande som nu befinner sig i Sverige